Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Wydział Filozoficzny UAM

Adres WWW: www.ethicsinprogress.amu.edu.pl
Dostępna on-line od dnia: 2010-01-01
Instytucja koordynująca: Wydział Filozoficzny UAM
Kontakt: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/about/contact
Lokalizacja: Poznań

Ethics in Progress – profil pisma obejmuje szeroko rozumianą etykę, filozofię praktyczną, metaetykę, teorię sprawiedliwości, teorię prawa, edukację moralną, obywatelską oraz demokratyczną, dydaktykę etyki, etykę zawodową, psychologię rozwoju moralnego oraz powiązane powyższymi dziedzinami studia empiryczne. Działanie czasopisma wspiera międzynarodowa rada programowa zrzeszająca badaczy i specjalistów kilkunastu krajów.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna – czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej.

Nauka i Szkolnictwo Wyższe – periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych krajów.

Peitho. Examina Antiqua – czasopismo poświęcone badaniom nad myślą Grecką, Rzymską i Bizantyńską. Artykuły publikowane na łamach czasopisma obejmują zagadnienia filozoficzne, historyczne, językowe oraz literaturoznawcze.

 

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]