Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Adres WWW: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/
Dostępna on-line od dnia: 2016-04-30
Instytucja koordynująca: Akademia Ignatianum w Krakowie
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/kontakt-z-wydawnictwem.htm
Lokalizacja: Kraków

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Filozofia – Nauka – Humanistyka: Czasopismo naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

The Ignatianum Philosophical Yearbook

Akademia Ignatianum w Krakowie jest prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe. Jako uczelnia wyższa działa na prawach państwowych w oparciu o Umowę między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski (Warszawa, 1 lipca 1999 r., Józef kard. Glemp, M. Handke) – zob. „Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską” (B. Geremek) [Dz.U.1999.63.727].

Filozofia – Nauka – Humanistyka

 • W Roczniku są publikowane prace filozoficzne rozumiane szeroko, tj. obejmujące także zagadnienia z pogranicza filozofii i innych nauk, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Ponadto są zamieszczane teksty informujące o naukowej działalności Wydziału Filozoficznego Ignatianum oraz współpracujących z nim osób i instytucji.
 • Wszystkie materiały składane do druku muszą być oryginalne, tzn. nie były jeszcze publikowane, ani nie są złożone do publikacji. Oczekując na decyzję dotyczącą publikacji w Roczniku, nie można podejmować prób publikacji gdzie indziej.
 • Języki publikacji: polski, angielski i inne języki kongresowe.

Zasady publikacji

 • W Roczniku mogą być publikowane prace zgodne z [Aktami Prawnymi Ignatianum].
 • Rocznik wprowadza zasady wymagane przez [władze RP].
 • Materiały dostarczone do Redakcji nie są zwracane. Redakcja nie ma żadnych obowiązków (np. druku czy opiniowania) w zakresie dostarczanych materiałów.
 • Redakcja przyjmuje materiały w formie cyfrowej, przesyłane głównie pocztą Email. Utworzenie konta w systemie OJS jest możliwe dla doświadczonych użytkowników.
 • Każdy materiał ma swoją Stronę Przewodnią, zawierającą informacje o Autorach, załącznikach, deklaracje, uwagi itp. Tyko Strona Przewodnia identyfikuje Autorów.
 • Wszystkie osoby współpracujące z Rocznikiem (Autorzy, Recenzenci itd.) zapewniają tym samym o swojej rzetelności akademickiej, wykluczającej m.in. jakikolwiek konflikt interesów, szanują prawa innych i dokumentują źródła finansowania publikowanych prac.

Prawa autorskie

 • Wszyscy publikujący w Roczniku muszą posiadać zdolność do przekazania swoich praw autorskich (prawa te nie mogą zależeć od innych). Po uzyskaniu zgody na druk, Autorzy przekazują [Wydawnictwu] nieodpłatnie prawa licencyjne, określone w pisemnej Umowie (Publication Agreement and Copyright Assignment), co pozwala Wydawnictwu na wydanie i rozpowszechnianie dzieła oraz zwalnia Autorów z kosztów i prac, których chcą uniknąć osobiście. Po zawarciu Umowy utwór może być określony mianem „w druku”. Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egz. Rocznika ze swoimi dziełami, nie pobierając wynagrodzenia za publikacje.
 • Prace odrzucone lub wycofane z druku wolne są od zawieszenia praw autorskich – Autorzy mogą nimi swobodnie dysponować. Wycofanie przez Autora pracy: już przyjętej do publikacji lub nieodrzuconej przez Recenzentów (np. skierowanej do poprawy) może wiązać się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Wydawnictwo.

 

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]