Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://jbc.bj.uj.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-07-19
Instytucja koordynująca: Biblioteka Jagiellońska
Kontakt: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Kraków

„Jagiellońska Biblioteka Cy­frowa” jest współ­fi­nan­so­wana przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Europej­skie­go Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Programu Opera­cyj­nego Infra­stru­ktura i Śro­do­wis­ko na lata 2007–2013, Priorytet XI. „Kultura i Dzie­dzic­two Kulturowe” Dzia­ła­nie 11.1. „Ochro­na i za­cho­wanie dzie­dzictwa kultu­rowego o zna­czeniu ponad­regio­nal­nym”.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]